มหาสมณสดุดี “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ 2   สิงหาคม 2564

การนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทยอ่านประกาศมหาสมณสดุดี และผู้อำนวยการองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในนามองค์การยูเนสโก อ่านประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ

Leave a Reply