เปิดโผ!!.รายชื่อเจ้าคณะภาคทั้ง18 ภาคใครเป็นใคร ??

          การประชุมของมหาเถรสมาคมเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข่าว “วงใน” ว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกได้มีมติเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะภาค” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของ 5 เสือ มส. หรือ คณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ที่ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ, สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรฯ ,สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา, และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรฯ..

            ลำดับขั้นต่อไปหลังจากมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพิจารณ เป็นลำดับสืบต่อไป

            สำหรับรายชื่อเจ้าคณะภาคฝ่ายมหานิกาย 18 รูป ที่ผ่านการพิจารณาของมหาเถรสมาคมแล้ว ประกอบด้วย

  1.เจ้าคณะภาค 1 พระเทพปริยัติมุนี  (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพ   ฯ              เขตปกครองประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

2. เจ้าคณะภาค 2  พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) วัดนิมมานรดี กรุงเทพ ฯ  โยกมาจากภาค 14 ตามโผมาภาค 2 เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี

3. เจ้าคณะภาค 3  พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ)  วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพ ฯ โยกมาจากภาค 13 มาครองภาค  3  เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัด ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี

4.เจ้าคณะภาค 4  พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย์ อมโร ป.ธ.๘) วัดคูยาง พระอารามหลวง
จังหวัดกำแพงเพชร  เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์5. 

5. เจ้าคณะภาค 5 พระพรหมโมลี    ( สุชาติ ธมฺมรตโน ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพ ฯ  เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก

6. เจ้าคณะภาค 6 พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ ฯ เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัดลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน

7. เจ้าคณะภาค 7 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ                      เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน

8. เจ้าคณะภาค 8 พระเทพโสภณ (ปรีชา อภิวณฺโณ) วัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพ ฯ เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ 

9. เจ้าคณะภาค 9 พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท)  วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ       เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด

10. เจ้าคณะภาค 10 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ        เขตปกครองประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ

11. เจ้าคณะภาค 11 พระธรรมเจดีย์   (สมคิดเขมจารี) วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ                          เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดจังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์12. เจ้าคณะภาค 12 พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย )วัดสระเกศ กรุงเทพ ฯ เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว

13. เจ้าคณะภาค 13 พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

14. เจ้าคณะภาค 14  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร

15. เจ้าคณะภาค 15  พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต)วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์

16. เจ้าคณะะภาค 16  พระธรรมวิมลโมลี (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี  

17. เจ้าคณะภาค 17 พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง

18. เจ้าคณะภาค 18 พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) วัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ                เขตปกครองประกอบด้วยจังหวัดสงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

*********************************

 

              หมายเหตุ..รายชื่อเจ้าคณะภาคตามที่ปรากฎอยู่นี้ เป็นเพียงคำกล่าวขานว่าผ่านมติมหาเถรสมาคมแล้ว ส่วนจะเป็นไปตามรายชื่อตามที่ปรากฎอยู่นี่หรือไม่ ต้องรอโปรดเกล้า ฯ ลงมาให้เรียบร้อยก่อน 

Leave a Reply