น้อมถวายความอาลัย : พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ท่าเตียน “มรภาพแล้ว”

2,970 Views
      เช้าวันนี้  ( 7 มี.ค.64) มีรายงานว่า  “พระธรรมรัตนากร”  เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ได้มรณภาพลงแล้ว เมื่อเช้ามึดวันนี้เวลา 03.19 น.ในวัย 81 ปี พรรษาที่ 61  ซึ่งได้สร้างความเสียใจและศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือเป็นอย่างมาก
      สำหรับ  พระธรรมรัตนากร นามเดิม สีนวล เรืองอำพันธ์ ฉายา ปญฺญาวชิโร เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

ชาติภูมิ
พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) นามเดิมว่า สีนวล เรืองอำพันธ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ที่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บิดาชื่อ นายฟุ้ง เรืองอำพันธ์ มารดาชื่อนางทุเรียน เรืองอำพันธ์
อุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ณ วัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชยาจารย์ พระปาโมกข์มุนี (บุญศรี สิริทตฺโต) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูปาโมกข์คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน อวิกฺเขโป) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูวิเศษชยสิทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปัญฺญาวชิโร”
วิทยฐานะ
 • พ.ศ. 2493 – จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดต้นทอง จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2500 – สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2501 – สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2508 – สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2511 – สอบเทียบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (สมัครสอบ)
 • พ.ศ. 2512 – สอบเทียบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบ)
 • พ.ศ. 2515 – สอบได้ชั้นประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.กศ.)
 • พ.ศ. 2521 – สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

งานปกครอง
           สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งพระเทพวีราภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
 • พ.ศ. 2504 – เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2505 – เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอป่าโมก
 • พ.ศ. 2507 – เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง, เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. 2515 – เป็นเลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี (สมัยที่ 1)
 • พ.ศ. 2517 – เป็นเลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี (สมัยที่ 2)
 • พ.ศ. 2521 – เป็นเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (สมัยที่ 3)
 • พ.ศ. 2526 – เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายการศึกษาและเผยแพร่
 • พ.ศ. 2527 – เป็นผู้ช่วยปกครองพระสงฆ์สามเณร คณะกลาง วัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2538 – 2549 – เป็นเจ้าคณะเขตยานนาวา – สาทร
 • พ.ศ. 2539 – เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2540 – เป็นประธานดำเนินการอบรมและให้ศีลแก่สามเณรวัดพระเชตุพน ทุกกึ่งเดือน
 • พ.ศ. 2544 – เป็นกรรมการยกร่างระเบียบวัดพระเชตุพน ว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพน พ.ศ. 2544
 • พ.ศ. 2549 – เป็นรองเจ้าคณะภาค 15 (จังหวัดราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)
 • พ.ศ. 2550 – เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายปกครองพระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน – เป็นเจ้าคณะปกครอง พระภิกษุสามเณร วัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2554 – 2557 – เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน – เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสังเค็ดสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร)
 • พ.ศ. 2557 – เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์, เป็นประธานกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน, เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (29 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน 2557)
 • พ.ศ. 2557 – เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปที่ 15 ตามพระบัญชาของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น (15 กันยายน 2557)
 • พ.ศ. 2557 – เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15
งานการศึกษา
 • พ.ศ. 2506 – เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษา วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • พ.ศ. 2510 – เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก
 • พ.ศ. 2514 – เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.7
 • พ.ศ. 2515 – เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2522 – เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2523 – เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน” )
 • พ.ศ. 2528 – เป็นอาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2531 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2532 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2533 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2534 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2535 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2536 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2537 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2538 – เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2538 – เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ประโยค ป.ธ.7 สนามสอบกลาง วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2539 – เป็นรองประธานดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2540 – เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ประโยค ป.ธ.8 สนามสอบกลาง วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2544 – เป็นรองประธานดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ.5 – 6 สนามสอบวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2545 – 2556 – เป็นครูสอนนวกภูมิ วิชาธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
 • พ.ศ. 2549 – 2557 – เป็นผู้แทนเจ้าคณะภาค 15 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม – บาลี สนามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15
 • พ.ศ. 2557 – เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน
เกียรติคุณ
 • พ.ศ. 2547 – ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2553 – ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “สัปปุริสวัตตกถา” ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการสดับพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553
สมณศักดิ์
 • พ.ศ. 2530 – เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิราภรณ์
 • พ.ศ. 2544 – เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2557 – เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 28 กรกฎาคม 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 •                                                     //////////////////////////////////////

 

ขอบคุณข้อมูล : วิกิพีเดีย

Leave a Reply