“ม.สงฆ์ มจร” ร่วมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต “ความรอบรู้เรื่องสื่อ” ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

“โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงตอบรับเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิตให้รู้เท่าทันสื่อและขยายผลไปสู่สังคม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

Leave a Reply