พศ.จัดสรรงบอุดหนุน”เพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาชายแดนภาคใต้”

            วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

            นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการพิจารณาจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่แบ่งเป็น ๒ กิจกรรมคือ ๑. ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และ ๒. การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์ฝึกอาชีพในวัด

ภาพ -ข่าว : สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Leave a Reply