“จังหวัดอุดรธานี” เดินหน้าแก้จน

วันที่ 24  มี.ค. 65   วานนี้ นายชวิศ  ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง (ศจพ.อบต.แสงสว่าง) โดยมี นางพูนคณิต เขตประทุม พัฒนาการอำเภอหนองแสง พร้อมด้วยพัฒนากรในพื้นที่ นายเชื่อม  ทิมิลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กำนันตำบลแสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ทีมปฏิบัติการฯ ตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง กล่าวว่า รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนมิใช่หมายถึงเพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายถึงปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบพบอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ซึ่งนายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง (ศจพ.อบต.แสงสว่าง) ในวันนี้ นับเป็นการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นตัวอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาล และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าวต่อไป

ทางด้านนายเชื่อม ทิมิลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในขณะนี้ โดยเมื่อท่านนายอำเภอหนองแสง มอบนโยบายในการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงได้จัดตั้ง ศจพ.อบต.แสงสว่าง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และร่วมบูรณาการกับท่านนายอำเภอ ท่านพัฒนาการอำเภอ และท่านพัฒนากร ด้วยการร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ ตำบล วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยนำข้อมูลจากระบบ TPMAP เป็นเป้าในการร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งทีมพี่เลี้ยงได้ทำการสำรวจ (Recheck) ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ และให้ความรู้ในการปรับทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก (ตามหลัก 4ท) ตามความต้องการช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ 5 มิติ ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) ความเป็นอยู่ 3) การศึกษา 4) รายได้ และ 5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ นอกจากนี้อำเภอหนองแสงได้แนะนำการจัดทำเมนูแก้จนให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน 77 รายการ อีกด้วย

โดยในการเปิดศูนย์ฯ ในวันนี้ นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง ได้ร่วมกับทีมปฏิบัติการฯ ตำบล และทีมพี่เลี้ยงของครัวเรือนเป้าหมาย ในการพบปะ วิเคราะห์ พูดคุย ปรับทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ร่วมกับ 18 ครัวเรือน (นอกเป้าหมาย) และรับลงทะเบียน/จดทะเบียนในแบบสำรวจข้อมูล และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในข้อมูลจำนวนครัวเรือน (นอกเป้าหมาย) หรือ ThaiQM พร้อมทั้งปล่อยแถวทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่บ้านบุคคลแบบพุ่งเป้า อีก จำนวน 19 ราย ตามข้อมูลในระบบ TPMAP เพื่อทำการสำรวจข้อมูลในการลงข้อมูลบุคคลแบบพุ่งเป้าตามระบบ TPMAP บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือใน  Logbook ต่อไป

Leave a Reply