ตะลึง!! วัดทั่วประเทศไม่ได้รับ “วิสุงคามสีมา” เกือบ 2 หมื่นวัด

วันที่ 7  กันยายน  2566  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศจำนวนวัดประจำปีพุทธศักราช 2566  ซึ่งมีวัดที่มีพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 43,562 วัด

แยกออกเป็น  มหานิกาย  38,934 วัด ธรรมยุต 4,588 วัด จีนนิกาย 16 วัด และ อนัมนิกาย 25 วัด

พระอารามหลวง  311 วัด สังกัด มหานิกาย 248 วัด และสังกัดคณะธรรมยุต 63 วัด

 วัดราษฎร์ 43,252 วัด  มหานิกาย 38,686 วัด ธรรมยุต 4,525 วัด จีนนิกาย 16 วัด อนัมนิกาย 25 วัด

 วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 26,407 วัด  และ วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา 17,156 วัด

อันนี้ยังไม่ได้นับจำนวนวัดร้างทั่วประเทศที่มีอยู่มากกว่า 5,000 วัด

เป็นน่าสังเกตว่าสัดส่วนวัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมาสูงถึง 17,156 วัด     ซึ่งเหตุผลสำคัญเนื่องจากวัดเหล่านี้ยังไม่มีโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ เป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการออกโฉนดที่ดินเพื่อให้ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาได้

Leave a Reply