สัมมนาพระไตรปิฏกนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะพระธรรมทูตไทย ร่วมสัมมนาพระไตรปิฎกนานาชาติ และเจริญศาสนสัมพันธ์ จัดโดยพุทธสมาคมไทย – ภารัต วัดป่าพุทธคยา ร่วมกับสถาบันดาไล ลามะ และสถาบันกลางการศึกษาธิเบตระดับสูง สารถนาท เมืองพาราณสี ร่วมจัดสัมมนาพระไตรปิฏกนานาชาติ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้องค์ดาไล ลามะ ประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนาแบบทิเบต นิกายเกลุก ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวธิเบต เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระไตรปิฏกนานาชาติ และปาฐกถา มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

 Cr.FB- พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Leave a Reply