วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ “มจร” หน่วยงานจัดการศึกษาพุทธแห่งเดียวของไทยผ่านการคัดเลือก (Screening) ด้วยระบบ EdPEx200

วันที่ 18 มกราคม 2566 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 11 หน่วยงาน และระดับคณะ 130 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งโครงร่างองค์กร (OP) จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 6.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้า นั้น

สป.อว. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 44 หน่วยงาน

“หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 44 หน่วยงาน นั้น เป็นที่น่ายินดีว่าวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นส่วนจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในครั้งนี้ ดังที่ปรากฏตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) http://www.edpex.org/2023/01/screening-10.html?m=1” ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวและว่า

หลังจากนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จะดำเนินการจัดเตรียมผลลัพธ์ และผลกระทบจากการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งในหมวดผู้นำ กลยุทธ์ ผู้เรียน เทคโนโลยี บุคลากร ด้านปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ตามกรอบของ EdPEx เพื่อขอรับการประเมิน EdPEx 200 รวมถึง TQC ต่อไป อันจะทำให้ระบบการบริหารจัดการองค์ทางการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาได้มาตรฐานสากล สามารถตอบโจทย์ชุมชน และสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

Leave a Reply