เจ้าคุณสวีเดนเยี่ยมสนามสอบบาลีที่วัดสระเกศก่อนกลับยุโรป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาพระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม โบเดน ประเทศสวีเดน ได้เดินทางกลับประเทศเทศไทย สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กุลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักปฏิสัมภิทา 4 ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป” ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เรียบร้อยแล้ว

พระวิเทศปุญญาภรณ์ได้เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคป.ธ. 6 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการสอบบาลีสนามหลวงประโยคป.ธ. 6-9 ทั่วประเทศ โดยมีพระคุณพระเทพรัตนมุนี รองประธานสำนักงานกำกับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะภาค12 เป็นประธานอำนวยการ

ในการนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ได้ถวายช็อกโกแลตเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการผู้คุมห้องสอบ ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาบาลีสอบ ป.ธ.6 จากหนเหนือตะวันออกและหนใต้มาสอบที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารจำนวน 277 รูป โดยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระเจ้าหน้าที่กรรมการคุมสอบ

พระวิเทศปุญญาภรณ์ได้ถวายรายงานต่อพระเทพรัตนมุนีเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศและการศึกษาในระดับปริญญาเอกจนใกล้สำเร็จการศึกษาซึ่งจะรับประทานปริญญาในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยอยู่ในระหว่างการแก้ดุษฎีนิพนธ์เข้าเล่มให้สมบูรณ์ และกราบลาพระเถระและรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเดินทางกลับประเทศสวีเดน เพือนปฏิบัติศาสนกิจที่สวีเดน เนเธอเเลนด์ สเปนและนอเวย์ต่อไป

ทั้งนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้มีคณะศรัทธาและคณะญาติโยมที่พึ่งกลับจากโครงการวิปัสสนาแสงเหนือและสหธรรมิกโต้โต้และพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เพื่อนร่วมรุ่นที่เคยไปประเทศสวีเดนได้มาส่งและแสดงความยินดีในโอกาสจบปริญญาเอก นอกจากนั้นมีนายอภิชาติที่เคยเดินทางไปประเทศสวีเดนได้ถวายปัจจัยเพื่อค่าเดินทางหรือพาหนะ นอกจากนี้คุณอชิรญาร์ มั่นคง หรือฝนศจากจังหวัดนคราชสีมาได้ถวายเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำบุญในวัดที่ประเทศสวีเดน

Leave a Reply