“มหาจุฬา ฯ” ผุด  “วิทยาลัยบาลีเถรวาท” เน้นศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณและ Pali English Program ระดับป.ตรี – เอก

 

        วันที่ 27 ก.ย. 64    ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจความพร้อมการจัดตั้ง “โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ” ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ มุ่งเน้นการผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต

        รศ.ดร.เวทย์ บรรกรกุล  หนึ่งในคณะกรรมการการตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นตรงร่วมกันว่า  ที่นี่ควรให้มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยที่มีภาระกิจเฉพาะด้านพระปริยัติศาสนา ศึกษาคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส บาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ จัดการศึกษาเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน จัดการศึกษาพระบาลีอัตลักษณ์เฉพาะ จนถึงระดับปริญญาเอก เน้นการศึกษาวิจัยคัมภีร์บาลีโบราณ…สร้างให้เป็นสถานศึกษาคัมภีร์บาลีระดับนานาชาติ

      “ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยบาลีเถรวาท” เป็นหน่วยงานใหม่เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปคณะกรรมการชุดนี้จะทำรายละเอียดนำเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติต่อไป..”   สำหรับวิทยาลัยบาลีเถรวาทแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

     1.จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ในนามโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

     2.จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ และฝึกอบรมกรรมฐานเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ระดับปริญญาตรี – โท และ ปริญญาเอก

    3.เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

     สำหรับผู้สนใจต้องการมีส่วนร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้

Leave a Reply