ครม.ตั้งศิษย์เก่ามหาจุฬา ฯ ผงาดคุม “กรมการศาสนา”

           วันนี้ (29 ก.ย.63) ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

          2.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

           3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

          4.  นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรร

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

         สำหรับ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ)  โดยมีประวัติการรับราชการดังนี้

ตำแหน่งปัจจุบัน

  –    ว่าที่อธิบดีกรมการศาสนา

   –   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วันเข้ารับตำแหน่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการทำงาน

–  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วันเข้ารับตำแหน่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

–  รองอธิบดีกรมการศาสนา

–  ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์

–  เลขานุการกรมการศาสนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง

– ข้าราชการตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2542 มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2549 มอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ

– ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2549 ของกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2550 มอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม

– เกียติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2551 มอบโดยสำนักพระราชวัง

 – ข้าราชการผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557 มอบโดยสำนักงาน ก.พ.

 – รางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” รุ่น 2540 (ภาคบัณฑิต) พ.ศ. 2561 มอบโดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 – ประกาศเข็มเกียรติคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2561 มอบโดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ประวัติการศึกษา

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**********************

Leave a Reply