“พระนิสิต มจร”กลุ่มภูมิธรรมชนะเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิตประจำปี 2563

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปี 2563 (ระดับปริญญาตรี) อย่างเป็นทางการ โดยมีกลุ่มพระนิสิตลงสมัคร 3 กลุ่ม ปรากฏว่ากลุ่มภูมิธรรมหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนน 279 เสียง ขณะที่กลุ่มอนาคตก้าวไกล หมายเลข 3 ได้คะแนน 210 เสียง ส่วนกลุ่มภูมิปัญญาหมายเลข 2 ได้คะแนน 26 เสียง

สำหรับองค์กรนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีภารกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยดังนี้ (1) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น (2) เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน (3) เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (4) เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ (5) เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต (6) เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply