เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ l2ส3/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 275/2562 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความว่า

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 235/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งให้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา นั้น

บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง เกิดการทำนุบำรุง การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา การพัฒนางาน พระพุทธศาสนา การดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติ ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในพุทธศาสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแล้ว ประกอบกับกรมบัญชีกลาง ไม่ให้ความเห็นชอบในการจ้าง พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ต่อไป เพราะได้ว่าจ้างมาพอสมควร แก่การถ่ายทอดงานต่าง ๆ แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 275/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Leave a Reply