ปลัดมท.จับมือนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประชุมสัญจรครั้งที่ 1 เน้นย้ำ ความรัก ความสามัคคี และความตั้งใจจะช่วยสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทย

 

วันนี้ 13 ธ.ค. 64  เวลา 09:00 น. ที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 25 จังหวัดโดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นางอุษณี จงจิระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสุภาสุนันทพงศ์ศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านการประปาส่วนภูมิภาค ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางสาวนุชนาท ประทีปธีรานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 25 จังหวัด ร่วมรับฟัง นำเสนอข้อมูลด้านการฉีดวัคซีน ปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การดูแลสุขอนามัยของแม่และเด็ก และอื่น ๆ ในจังหวัดของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประเทศชาติเราจะอยู่รอดปลอดภัย ต้องอาศัยความรักความสามัคคีของพวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่เฉพาะข้าราชการ ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีหน้าที่ มีตำแหน่ง แต่ทุกคนทุกภาคส่วนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งชีวิตของพวกเราข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จำเป็นต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน เพื่อที่จะทำหน้าที่ที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจร่วมกัน ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชน  ดังพุทธศาสนสุภาษิต “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี : ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ” ซึ่งความสามัคคีของหมู่คณะนี้ จะทำให้ครอบครัว ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน จังหวัด และประเทศชาติของเรามีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ทุกท่านเสียสละร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในวันนี้ จะเป็นการเริ่มขับเคลื่อนงานของแม่บ้านมหาดไทยในการสร้างความสุขอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพลังสำคัญทำให้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการที่จะร่วมแรงร่วมใจรวมพลังคนในสังคม สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พี่น้องคนไทยได้มีความสุข เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมเร็วขึ้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า กิจกรรมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรในวันนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จะได้ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดต่าง ๆ และนำสิ่งดี ๆ ไปประยุกต์ใช้ ไปช่วยทำให้การทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการมหาดไทยในจังหวัด ได้เกิดผลลัพธ์ เกิดชื่อเสียง หอมฟุ้งขจรขจายไปยังพี่น้องประชาชนในสังคม เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ดี Change for good ให้เกิดขึ้นในจังหวัดของท่าน นอกจากนี้ ขอเชิญชวนแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด ได้ใช้เวลาทุกโอกาสในการเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ช่วยส่งเสริมภูมิปัญญา หัตถกรรม หัตถศิลป์ และรณรงค์ให้คนไทย ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่ระลึกในงานวันนี้ เป็นพัดสานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ Change for Good เป็นการน้อมนำ ลายผ้าพระราชทาน มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่ม เกิด Story เพิ่ม อันจะทำให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม่บ้านมหาดไทย ต้องช่วยกันเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้มีอุดมการณ์ มีความแน่วแน่ในการที่จะทำความดีด้วยหัวใจ มีจิตอาสา เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เพื่อให้พวกเรามีพลังในการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนให้แก่ส่วนรวม ให้แก่พื้นที่ของพวกเรา นอกจากนี้ ในด้านการสื่อสารสังคมเพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการทำงาน อันจะก่อให้เกิดความเลื่อมใสและการสนับสนุนของพี่น้องประชาชน โดยช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่อยู่ในมือของทุกคน คือ โทรศัพท์มือถือ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ อันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม

     “ความรัก ความสามัคคี และความตั้งใจในการที่จะ Change for Good ให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยของแม่บ้านมหาดไทย จะทำให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แพร่กระจายเกิดสิ่งที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดของเรา และนำสิ่งที่ดีไปร่วมกับพี่น้องประชาชนระดมสรรพกำลัง วางแผนในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมในพื้นที่ให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาคประจำปี 2565 ซึ่งในวันนี้เป็นการสัญจร ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ถือเป็นการสัญจรครั้งแรกของปี และได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้แก่ 1) การรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึงที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 2) โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เรื่องการคัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ 3) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกผักสวนครัวปราศจากสารพิษ โดยการใช้ปุยอินทรีย์ที่ได้จากถังขยะเปียก 4) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 5) รณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กเล็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ และ 6) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคม เพื่อสื่อสารสังคมสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนและสังคม

จากนั้น เป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมของประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ การขับเคลื่อนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารับการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19  การคัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกให้ได้ปุ้ยอินทรีย์ ต่อยอดโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” การรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสนับสนุนกลุ่มทอผ้า และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด และแผนการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กเล็กและแม่ เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ

 

Leave a Reply