“มจร” ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิฯ ยธ.และภาคีเครือข่าย เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยสี่ภาคปี 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ผู้กำกับมาตรฐานการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของ มจร เปิดเผยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และภาคีเครือข่าย พร้อมแล้วจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รุ่น 10-13 ประกอบด้วย

1) ภาคเหนือรุ่นที่ 10 จัดฝึกอบรม 27-31 มีนาคม 2566 (หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคเหนือเท่านั้น)

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 11 จัดฝึกอบรม 22-26 พฤษภาคม 2566 (หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

3) ภาคใต้รุ่นที่ 12 จัดฝึกอบรม 17-21 กรกฎาคม 2566 (หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคใต้เท่านั้น)

4) ภาคกลางรุ่นที่ 13 จัดฝึกอบรม 21-25 สิงหาคม 2566 (หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเท่านั้น)

โดยเหมาะสำหรับ ผู้นำศาสนา ผู้บริหาร ผู้นำสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาครัฐ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ทนายความ ผู้มีความปรารถนานำเครื่องมือไปคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ท่านที่มีความสนใจ รวมทั้งท่านที่มีความปรารถนาเพื่อการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อมุ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในชุมชน โดยแต่ละรุ่นจะมีการรับสมัครการฝึกอบรมรุ่นละ 50-55 ท่าน ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคุณสมบัติโดยคณะกรรมการจะพิจารณา เบื้องต้นท่านที่สนใจสามารถเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการสมัครได้ที่ https://line.me/R/ti/g/3DEHvhtECV

Leave a Reply