นครพนมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา ”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ “อ.โอ๋ เขาใหญ่พาโนรามา” หัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนเคลื่อนที่ และกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายวิชาการออกแบบเชิงภูมิสังคมตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ แนวทางการวิเคราะห์พื้นที่และออกแบบ โคก หนอง นา โดยมีหลักการสำคัญคือการวิเคราะห์พื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเป้าหมายของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในพื้นที่ให้มากที่สุด พร้อมทั้งได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา

ในวันนี้ คณะวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โคกหินแห่ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายศุภมิตร ชัยนา หัวหน้าคณะวิทยากร ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ และการฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แล้วนำเสนองานสร้างหุ่นจำลองดังกล่าว Team Building การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่ หากิน และสรุปบทเรียน “ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต หาอยู่ หากิน”

ในการนี้นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมอำนวยความสะดวกและดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 หลักสูตร เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องของการจัดการน้ำ อาหาร และพลังงานทดแทน สร้างภูมิคุ้มกันชุมชน ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอาการและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาด วิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจ หรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต โดยมี กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ของจังหวัดนครพนม 24 ราย จังหวัดบึงกาฬ 15 ราย รวม 39 ราย โครงการดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2565

นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จากสังคมโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว หมู่บ้านชุมชน การเตรียมความพร้อมแต่ละครัวเรือนเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาอย่างถูกต้อง เกิดการบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างของปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ และการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการจัดการพื้นที่การเกษตรด้วยแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้อย่างสอดคล้องและสมดุล เป็นทางออกของเกษตรกรไทย ที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการการทำงานในทุกระดับ โดยอาศัยแกนนำหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลงไปขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้

Leave a Reply