โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการมหาดไทย “สุทธิพงษ์” ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งมหาดไทย

วันที่ 14 กันยาย 2564  มีคำประกาศจาก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนี้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย ดังนี้

1.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย (นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้มีการโยกและแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 24 ท่านดังรายละเอียดด้านล่างนี้

Leave a Reply