สภามหาจุฬา ฯ อนุมัติ ” 7 เสือ” สรรหาอธิการบดีคนใหม่!!

วันที่ 28 เม.ย. 65 เมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ออนไลน์ระบบ Zoom โดยมี พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฎิบัติหน้าที่แทน พระพรหมวชิราธิบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวาระสำคัญมีหลายวาระด้วยกัน เช่น   การแจ้งเพื่อทราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย” การปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้ที่ประชุมรับพิจารณาคือ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสารหาอธิการบดี สืบเนื่องจากการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของ พระธรรมวัชรบัณฑิต  ( สมจินต์  สมฺมาปญฺโญ) จะหมดวาระลงภายในเดือนสิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติรายเชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง จำนวน  7 รูป /คน ดังนี้

1.พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการ

2.พระสุวรรณเมธาภรณ์ กรรมการ

3.พระโสภณวชิราภรณ์ กรรมการ

4.พระพรหมโมลี  กรรมการ

5.ศ.(พิเศษ) ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ กรรมการ

6.พระเมธีธรรมาจารย์ กรรมการ

7.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติมอบหมายให้ทั้ง  7 รูป/คนทำหน้าที่สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรูปใหม่ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป..

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.2430 และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษามาแล้วจำนวน  66 รุ่น แยกเป็นระดับปริญญาตรี 60,563 รูป/คน ปริญญาโท 9,253 รูป/คนและปริญญาเอก 2,145 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 71,961 รูป /คน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสก้าวสู่มหาวิทยาลัยทั่วไป  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนไปแล้วทั่วประเทศและทั่วโลก โดยในต่างประเทศมีสถาบันสมทบ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฮังการี สิงคโปร์ ศรีลังกา เกาหลีใต้ และใต้หวัน

ส่วนในประเทศไทยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการและโครงการขยายห้องเรียน ครอบคลุมทุกภูมิภาคใน 45 จังหวัดทั่วประเทศ เปิดการเรียนการสอนออกเป็น 4 คณะ มีหลักสูตรมากถึง 227 หลักสูตร เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป มีนิสิตทั้งสิ้นประมาณ 20,000 รูป/คน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มากกว่า 3,000 รูป/คน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรไม่เฉพาะเพื่อสนองงานคณะสงฆ์เท่านั้น แม้แต่ในฝ่ายบ้านเมืองก็มี “ศิษย์เก่า” สถาบันการศึกษาแห่งนี้ไม่ใช่น้อย

Leave a Reply