อนุกรรมการฯ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ชู “คนไทยวินัย..ไม่มีหมด” ร่วมปลุกจิตสำนึกการอยู่ร่วมในสังคม (คลิป)

เมื่อวันพุธที่ 27  เมษายน 2565 เวลา 13.30  น. นายกิตติพันธ์ ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2565โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา รองประธานอนุกรรมการฯ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2กระทรวงวัฒนธรรม

ภายหลังนายกิตติพันธ์ ประธานที่ประชุมกล่าวในวาระเพื่อทราบแล้ว นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการฯ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีการจัดประชุมจัดทำกรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ โดยวางกรอบให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสร้างเครือข่าย ด้านสร้างการรับรู้นั้น ได้จัดให้มีการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี2565” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”  โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่  25  สิงหาคม  – 25  กันยายน 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดฯดังกล่าว เมื่อวันที่ 30  กันยายน 2565 มีผู้ชนะการประกวดทั้ง3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามลำดับรวมทั้งสิ้น 15 รางวัล

นางสุรีย์ กล่าวต่อไปว่า ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2565” เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลฯ ทั้งสิ้น 3 ประเภท จำนวน 9 คน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีมอบโล่รางวัลฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เรียบร้อยแล้ว

ในเวลาต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาการจัดการประกวดผลิตคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย” (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) เพื่อต้องการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามความหมายของ “คุณธรรม” ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของโลก เพื่อให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ เรียบร้อย และมีความยั่งยืนอย่างมีความสุข โครงการประกวดผลิตคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย” เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ และเพื่อจุดประกายความคิดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสร้างและขยายสื่อที่ดีให้มีจำนวนมากขึ้น ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เท่าทันสื่อ รู้จักการใช้สื่อให้เป็น และเน้นการใช้ประโยชน์การสื่อได้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ ผ่านมุมมองสื่อวีดิโอ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติwww.nmpc.go.th – เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th – Facebook กรมการศาสนา หรือโทรศัพท์ 0 2209 3699

เชิญชมคลิปส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตอน “พอเพียง”

 

 

Leave a Reply