ดอกบัวคู่แจกทุน..ร.ร.การกุศลวัดไตรรัตนาราม

        วันนี้ (5 มี.ค.64)  ที่โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัทดอกบัวคู่ จำกัด ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาม  ซึ่งได้ความดีใจและประทับใจแก่ครูและนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอันมาก

           สำหรับโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นตรงกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

         จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  ผู้ก่อตั้งคือ พระศรีสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราคม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ผู้รับใบอนุญาตคือ พระมหาชูศักดิ์  กิจฺจกาโร   เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

          สำหรับโรงเรียนมุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบเป็นหลัก ปัจจุบันมีนักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 250  คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอนจำนวน 17 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามคนปัจจุบันคือ นายกฤตพล  ศรีเคนขันธ์

Leave a Reply