วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ชัยภูมิรวมใจพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สวนสมุนไพรในวัด เฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ชัยภูมิรวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา”  โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ ๒ และการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “ชัยภูมิรวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา” ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม บ้านนาระยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

และการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และการต่อสู้กับภัยของ COVID -๑๙ ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในเวลาที่เจ็บป่วย เป็นการพึ่งตนเองของคนในชุมชน และการพัฒนาวัด ซึ่งเป็นสถานที่ในการพัฒนาจิตและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องคุณธรรม อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ก่อเกิดสังคมแห่งความสุขและการแบ่งปัน

Leave a Reply