ผู้ว่าฯลพบุรีเปิดลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีหลักศีล 5 เป็นฐาน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 โดยมี พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ ดร.รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง เจ้าอาวาสวัดเขาจระเข้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะพระวิทยากร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 จำนวน 300 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุมีมากขึ้น เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีทั้งด้านดี และด้านลบ ประกอบกับสภาพปัญหาสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองมีความสลับชับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย ซึ่งการนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ มีตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติไทย การยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ทำให้เกิดสมดุลและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โดยการน้อมนำหลักศีล 5 และคำสอนไปปฏิบัติจะทำให้เกิดความร่มเย็นทางจิตใจและสงบสุข ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีที่ 4 ด้านพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเมืองลพบุรีมีความสงบสุขต่อไป

ซึ่งกิจกรรมตามโครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายการจัดอบรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน 1,500 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 4 และจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งรุ่นที่ 5 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลข่าวและที่มา – https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230829140331682

Leave a Reply