พระนิสิตนานาชาติ “มจร” อธิษฐานเข้าพรรษาที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต้นแบบพหุวัฒนธรรมสร้างปรองดองในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2565 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย เมียนมาร์ ลาว ศรีลังกา และกัมพูชา จำนวน 351 รูป ประชุมพร้อมเพียงกัน ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดยมี พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ ,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ , พระปลัดสรวิชญ์ อธิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร , พระสิริวรรณะ กองวิเทศสัมพันธ์ และ พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ เป็นต้น

นำนิสิตนานาชาติประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาโดยนำบูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานเข้าพรรษาตามลำดับ การนี้ พระปลัดสรวิชญ์ อธิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร ได้ชี้แจงแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมอธิษฐานเข้าพรรษาประจำปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศที่กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอธิษฐานเข้าพรรษา ณ ที่พักของนิสิตในแต่ละรูปที่ประจำอยู่ในแต่ละหอพักนิสิต

หลังจากนั้นได้พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ ได้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตร และเจริญพุทธมนต์ตามลำดับ โดยมีผู้แทนกองกิจการนิสิตได้ชี้แจงหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ เพื่อชี้ให้นิสิตได้ตระหนักแลพปฏิบัติตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้ให้แนวทางในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากแก่นิสิตที่ได้ถือปฏิบัติมาตลอด พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด รวมแนวปฏิบัติต่างๆในการดูแลป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆของรัฐ มจรและมหาเถรสมาคมหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาออนไลน์พร้อมกันและกล่าวบูชาพระรัตนตรัยในตอนท้ายเป็นอันเสร็จพิธี

Leave a Reply