รัฐสภา ( ส.ส. + ส.ว.) ไม่ปฏิรูปประเทศ…ได้ไหม?

1,400 Views

                 เลือกตั้งทั่วไปส.ส.ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ได้ ส.ส.500 คน

                 เลือก ส.ว. ที่คสช.ต้องเคาะขั้นตอนสุดท้ายให้ได้ 250 คน จากนั้นก็ทูลเกล้าฯรายชื่อ

ให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง

                 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256

                 ถามว่า รัฐธรรมนูญจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ไหม?

                 ตอบ…. แก้ไขได้

                 ขั้นตอนและกระบวนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

ในหมวด 15 ว่าด้วย “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”

                ซึ่งแก้ไขยาก

               เมื่อรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ไขก็ต้องปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญ

               รัฐธรรมนูญในหมวด 16 ว่าด้วย การปฏิรูปประเทศ ไม่ได้เขียนไว้ลอยๆ

แต่ได้วางแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดแจ้ง คือ

              ประการแรก  ให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งมีกฏหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ และกฏหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศได้ประกาศใช้แล้ว

               ประการที่สอง  ทุก 3 เดือน คณะรัฐมนตรีจะต้องมารายงานแจ้งความคืบหน้าในการ

ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภา

               ประการที่สาม ร่างกฏหมายที่จะตราขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหมวด 16    ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลต้องเสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

             นี่ย่อมความว่า รัฐบาลชุดใหม่มีภารกิจผูกพันภาคบังคับที่จะต้องเดินหน้าเรื่องการปฏิ รูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ 11 แผน รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ช้านี้

วมเป็นแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน / 12 แผน

            รูปการณ์จะออกมาในลักษณะว่า ทุก 3 เดือน นายกรัฐมนตรีจะนำทีมคณะรัฐมนตรี

มายืนอภิปรายชี้แจงในประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนฯกับวุฒิสภาถึงความคืบหน้าว่า   การปฏิรูปแต่ละแผนไปถึงไหน  หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใด ดำเนินการตามแผนแต่ละเรื่องไปอย่างไร ฯลฯ

           จากนั้นประธานรัฐสภาจะเปิดให้ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาล  ฝ่ายค้านและส.ว.สลับกัน

อภิปราย  นายกฯและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะลุกขึ้นชี้แจง

          เนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศมี 12 แผน  การประชุมต้องใช้เวลามากพอสมควร วันเดียวคงไม่ครบทุกแผน ต้องเพิ่มวันประชุมพิจารณาเรื่องนี้

          รัฐธรรมนูญออกแบบไว้เช่นนี้ ย่อมหมายถึงว่า รัฐบาลหลังเลือกตั้งจะต้องมีนายกฯชื่อ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เพราะเป็นผู้เริ่มต้นและดำเนินการเรื่องปฏิรูปประเทศมาตลอดเกือบ 5 ปี

          การซักถาม หรือการแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งรัฐ ธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

         การเมืองเรื่องการปฏิรูปประเทศจะเข้มข้น ดุเดือดอย่างแน่นอน

ซึ่งจะออกรสชาติตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง

การเมืองไทยไม่มีอะไรแน่นอน บางที่สิ่งทีวิเคราะห์วิจารณ์กันไว้อาจพลิกผันก็ได้

/////////////////////////////////////

ผู้เขียน :  บุญเลิญ  ช้างใหญ่  

คอลัมน์ : ฟันธง     

 

 

 

 

 

Leave a Reply