ธนาคารขยะ “โก่งธนูโมเดล” จังหวัดลพบุรี พร้อมถอดบทเรียนความสำเร็จ “วิธีจัดการขยะ” กระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันนี้ (1 พ.ค. 67) นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการทำงานธนาคารขยะ เพื่อนช่วยเพื่อน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งถ่ายทำคลิปวิดีโอ ธนาคารขยะต้นแบบ Best Practice “โก่งธนูโมเดล” เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนธนาคารขยะร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบริหารงานโดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หมู่บ้านละ 7 คน เปิดทำการ รับฝากขยะรีไซเคิลที่พี่น้องประชาชน และ อถล. (อบต.โก่งธนู) เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ ตามแนวทาง “เพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยกันคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนตนเอง” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ล้วนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ตามแนวทาง Change for Good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกธนาคารขยะที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุดของจังหวัดและทำคลิปเผยแพร่แนวทางการดำเนินการและแนวทางการดูแลสวัสดิการให้คนในชุมชนของแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนทั้ง 878 อำเภอ 7,255 ตำบล 75,142 หมู่บ้าน ได้เห็นตัวอย่างธนาคารขยะที่ดีที่สุดของแต่ละจังหวัด และนำไปพัฒนาการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมมนุษย์ 3Rs : Reuse Reduce Recycle เป็นจิตอาสาที่ช่วยคัดแยกขยะนำขยะรีไซเคิล ไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกตำบล จังหวัดลพบุรียังคงมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นวิถีชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต่อว่า โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีได้ขยายผลการน้อมนำพระราชดำริด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และยังมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในทุกครัวเรือน ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พุ่งเป้า “ทำทันที (Action Now)” ด้วย Passion และจิตใจรุกรบในการ Change for Good สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ทุกพื้นที่มีธนาคารขยะ ทำให้ประชาชนทุกคนได้มีความสุขจากการช่วยกันบริหารจัดการขยะ ช่วยกันลดมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชีวิต ของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน/หมู่บ้าน ทำให้ทุกพื้นเป็นหมู่บ้านยั่งยืนที่สอดคล้องตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

Leave a Reply