“อภิสิทธิ์”เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา”มจร” จากสมเด็จพระวันรัต

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 16 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 30 บัณฑิต รุ่นที่ 65 และ INTERNATIONAL PROGRAMME XX ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ห้องประชุมอาคาร มวก. 48 พรรษา เป็นวันที่ 2

โดยช่วงแรกเป็นการประกอบพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์อาทิพระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม พระไพศาลประชาทร วิ. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายจิมมี่ ชวาลา นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และเข็มเชิดชูเกียรติ

และช่วงที่ 2 เป็นการประกอบพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และINTERNATIONAL PROGRAMME XX ในการนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ จากต่างประเทศ รวมถึงระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาสันติศึกษารวมอยู่ด้ัวย ส่งผลให้มีประชาชนจากต่างจังหวัด ชาวต่างประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ชาติพันธุ์มอญ ไทยใหญ่ ไทยเขิน ปะโอ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

หลังจากเสร็จพิธีประสาทปริญญาแล้ว นายอภิสิทธิ์ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า เข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2563 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (13 ธันวาคม 2563)

ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตโดยมี ดร.สำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์รวมอยู่ด้วย และมหาบัณฑิตจากสาขาวิชาสันติศึกษา ได้เข้ารับเกียรติบัตรวิศวกรต้นแบบสันติภาพและฟังโอวาทจากพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบต้นลิ้นมังกรที่มีประโยชน์ในการฟอกอากาศพิษอีกด้วย

Leave a Reply