โควิด-19มา! พิสูจน์ 7 ปี ร.ร.ชาวนา”เจ้าคุณ ว.” คือทางรอด

871 Views

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2563 เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความว่า นาทีนี้ “ความมั่นคงทางอาหารสำคัญที่สุด” 7 ปี ที่ผ่านมา “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” (โรงเรียนชาวนา) สถาบันการศึกษาทางเลือกภายใต้ การดูแลของ “มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์” มุ่งมั่นพัฒนาคน ให้เข้มแข็งจากฐานรากตามแนวทาง “อยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี”

โดยมี “คาถาหัวใจเศรษฐีของพระพุทธเจ้า” ที่ว่า 1.ขยันหา 7.รักษาดี 3.มีกัลยาณมิตร 4.ใช้ชีวิตพอเพียง มาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวิกฤติโควิด-19 มาเยือน ผู้ที่เดินอยู่บนหนทางแห่ง การพึ่งตนเองโดยมีความมั่นคงทางอาหารเป็นจุดแข็ง จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก
สามารถหยัดยืนเป็นหลักให้แก่ตัวเอง และแก่สังคมได้อย่าง มั่นคงดั่งคำกล่าว “ตนเป็นที่พึ่งของตน จากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่ง”

(ติดต่อมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ได้ที่ 093-2904799)

Leave a Reply