“มจร” วิทยาเขตขอนแก่น ถกช่วยโยมแก้จนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รองอธิการบดี “มจร” วิทยาเขตขอนแก่น ประชุมแก้จนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ที่อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารรายงานโครงการพระสอนศีลธรรม กิจกรรม : การประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่พระสอนศีลธรรมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมและการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ร่วมกับโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

Leave a Reply