“มจร” ปลื้มนานาชาติแห่มาเรียนเพิ่มขึ้นทะลุ 1,383 รูป/คน จาก 28 ประเทศ

วันที่ 11 กันยายน 2565 วานนี้เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้เดินทางไปเป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ โดยมีผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต  เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมถวายการต้อนรับ

หลังจากผู้แทนองค์กรนิสิตนานาชาติได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อ พระธรรมวัชรบัณฑิต  อธิการบดี มจร แล้ว อธิการบดีได้บรรยายพิเศษโอวาทภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในหอพักให้ถูกหลัก 5 ส” ทำให้นิสิตได้รับทราบนโยบายข้อห่วงใยจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อนิสิต นิสิตได้แนวทางในการพักอาศัยอยู่ในหอพักที่เกื้อกูลต่อการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของพระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ที่กำหนดให้กองกิจการนิสิตส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ กระบวนการมีส่วนร่วมของนิสิตในหอพัก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกรูปเป็นอย่างดี

ในภาคบ่ายได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนานาชาติ เพื่อให้นิสิตนานาชาติ ได้สะท้อนปัญหาและเสนอแนะความต้องการต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนิสิตเป็นอย่างยิ่งดี และแต่ละประเทศ เช่น เมียนมาร์ อินเดีย ศรีลังกา และเวียดนาม เป็นต้น ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม ซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนและสรุปความเห็นร่วมกัน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวและปฏิบัติตนแบบพระสงฆ์ในประเทศไทย การรักษาความสะอาด การเข้าร่วมกิจกรรมหอพัก การมีผู้แทนของแต่ละประเทศเพื่อประสานในหอพัก เป็นต้น

พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร  เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนิสิตจากนานาชาติมาเรียนเป็นจำนวนมาก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  ซึ่งปัจจุบัน มจร มีนิสิตนานาชาติจำนวน 1,383 จากทั้งหมด 28 ประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย ,ประเทศฮังการี, ประเทศญี่ปุ่น ประเทศชีลี ประเทศเกาหลี ประเทศเวียดนาม,ธิเบต,เมียนมา ลาว  อเมริกา ฝรั่งเศสเป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลจำนวนนิสิต 1,383 นั่น แบ่งออกได้ดังนี้

เป็นพระภิกษุ จำนวน  1,017  รูป  เป็นสามเณร 142 รูป  เป็นภิกษุณี 70  รูป เป็น คฤหัสถ์ชาย 88 คน และเป็นคฤหัสถ์หญิง 66 คน

และหากแยกระดับชั้นเรียนนั้น เราสามารถแยกได้ดังนี้ คือ  ระดับปริญญาตรีจำนวน 858 รูป/คน  ปริญญาโท (M.A.) จำนวน 369 รูป/คน  และระดับปริญญาเอก (Ph.D) จำนวน 156 รูป/คน

ซึ่งใน 1,383  ท่านนั้นจำแนกเรียนตามคณะและวิทยาลัยออกอีกก็จะได้ดังนี้ เรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 329 รูป/คน คณะพุทธศาสตร์ จำนวน 231 รูป/คน คณะครุศาสตร์ จำนวน 62 รูป/คน คณะมนุษย์ศาสตร์ จำนวน 400 รูป/คน คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 64 รูป/คน และเรียนที่วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (ICSC) อีก จำนวน 297 รูปคน

“ซึ่งการที่มีนิสิตต่างชาตินิยมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพิ่มขึ้นแบบนี้  หมายความว่าการศึกษาด้านพุทธศาสนาใน มจร ของเรา เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งเราในฐานะอยู่ตรงนี้ก็ปลื้มใจไปด้วย และทั้งทำให้เราเชื่อมั่น ว่านโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วางเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาระดับโลก ได้คงไม่ไกลเกินฝัน.. “

 

Leave a Reply