“ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา-IBSC มจร” แนะว่าที่พระธรรมทูตไทยในต่างแดน ยึดปริยัติปฏิบัติเยี่ยม แผ่ธรรมสู่แดนตะวันตกโลกได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนาชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มจร รับนิมนต์จากวิทยาลัยพระธรรมทูต บรรยายพิเศษถวายแด่ว่าที่พระธรรมทูตกว่า 150 รูป เรื่อง “พระธรรมทูตไทยสู่พระธรรมทูตโลก”

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวว่า ตัวแปรสำคัญที่จะยกระดับให้พระธรรมทูตไทยก้าวสู่การทำงานในระดับสากลได้นั้น จะต้องมีฐานของปริยัติที่ลึกซึ้ง และสามารถนำปริยัติลงสู่การปฏิบัติจนเข้าใจแจ่มแจ้ง อันจะทำให้นำชาวตะวันตกเข้าถึงหัวใจคำสอนผ่านการฝึกสติ จนเกิดสมาธิ และมีปัญญารู้แจ้งในที่สุด

“การเข้าใจปริยัติ และปฏิบัติ ย่อมเกิดผลดีต่อพระธรรมทูต แต่ถ้ามุ่งจะนำสิ่งแก่นธรรมเผยแผ่แก่ชาวตะวันตกได้อย่างมีประสิทธิผล จะต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าใจประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวตะวันตก อย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน จะทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมตะวันตกมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และโลกจักได้ประโยชน์จากการทำงานของพระธรรมทูตไทย” พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าว

Leave a Reply