วช.ตื่นรู้!หนุนพลังคุณธรรมจริยธรรมแก้วิกฤติชาติ 

วันที่ 13 มิ.ย.2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หนุนนักวิจัยแสดงผลงานด้านพฤติกรรมไทยในเวทีระดับชาติ ในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงผลผลิต ผลลัพธ์ จากงานวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยอันจะนำสู่ ข้อบ่งชี้ให้เกิดการวิจัยในประเด็นที่สำคัญแก่สังคมไทย

อีกทั้งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมได้เรียนรู้งานวิจัยพฤติกรรมไทย ที่มีมาตรฐานทางวิชาการถูกคัดเลือกมานำเสนอเผยแพร่สู่การนำไป ทำการวิจัยต่อเนื่องและใช้ในกิจกรรมการพัฒนาพลเมืองจริยธรรม ตั้งแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษา และหน่วยงาน เพื่อแก้วิกฤตของสังคมไทยที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ความรุนแรงรายวัน บนท้องถนน โรงเรียน ครอบครัว สถานที่ทำงาน ในรูปแบบอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นตัน เหล่านี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของคุณธรรม จริยธรรม ในคนไทยและสังคมไทย

เวทีดังกล่าวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศก.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ได้จัดขึ้นภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

Cr.เพจสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Leave a Reply