เจ้าคุณสมชัยแนะ’รูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน’

วันที่ 25 กันยายน 2562 พระราชปัญญาเมธี (พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต. ป.ธ.9 วัดจันทาราม กรุงเทพมหานคร) อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บรรยายพิเศษ เรื่อง “รูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน” ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย จัดโดยสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร :MCU TV ดำเนินการถ่ายทอดสด

Leave a Reply