เงินเดือนครูสอนพระปริยัติ ฝันใกล้เป็นจริง (อีกรอบ)

วันที่ 24 พ.ค. 66   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงนาม คำสั่ง ตั้งกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศึกษาพระปริยัติธรรม หลังจาก พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมผ่านรัฐสภาและประกาศใช้แล้วตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันงบประมาณและค่าตอบแทน ตามสิทธิที่คณะสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นไปด้วยความล่าช้า

เว๊บไซต์ “Thebudd” ได้สอบถาม พระเทพเวที เจ้าคณะภาค6 เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษา มหาเถรสมาคม ซึ่งขณะนี้ปฎิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า  ขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม 2562 แบบนี้  ขณะนี้การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. นั้นมีความเป็นระบบและคืบหน้าไปมากเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าในส่วนของพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สามารถดำเนินการนำงบประมาณ ปี 2567 (เริ่มงบประมาณ ตุลาคม 2566) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบได้ ในส่วนของกองธรรมสนามหลวงและกองบาลีสนามหลวง นั้น ขณะนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่พระปริยัติธรรม(จ.ศป.)ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถนำงบประมาณปี 2568 (เริ่มตุลาคม 2567)มาใช้อย่างเต็มรูปแบบได้อย่างแน่นอน

“ทั้งนี้เพราะทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องได้ลงมือขับเคลื่อนดำเนินการอย่างเป็นระบบ มุ่งมั่นและทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอนนี้ผอ.สำนักงานพุทธท่านได้ดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มงานเลขานุการการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือ ก.ล.ป.สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาขึ้นมาแล้วเมื่อวัน 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนองงานตาม พ.ร.บ. ( มาตรา 14)โดยเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่ 4 ประการคือ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การศึกษาพระปริยัติธรรม 2.สนับสนุนงานวิชาการให้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม 3. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการให้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม และ 4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม(ก.ศป.)มอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กฏหมายบัญญัติ เมื่อทุกอย่างดำเนินการอย่างเป็นระบบและลงตัวแล้แผนปฏิบัติการ ที่เราเรียกว่า Action Plan ที่วางไว้จะเดินหน้าสู่สัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน! ”  พระเทพเวที กล่าวด้วยความมั่นใจ

Leave a Reply