“เจ้าคุณพล” แจงเหตุเงินค่าตอบแทนครูสอนปริยัติติดขัด..พร้อมขอสำนักเรียน-สำนักศาสนศึกษารีบทำแผนของบด่วน!!

วันที่ 2 มกราคม 2566 พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 เปิดเผยว่า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษามหาเถรสมาคม ขอเรียนชี้แจงว่า ..โดยหลักการ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง..ได้อนุมัติงบประมาณมาตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2565 แล้ว.. แล้วมันติดขัดอะไร..ตรงไหน ? คำตอบก็คือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงบประมาณมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0703/16831 ลงวันที่27 กันยายน 2565 ถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ในฐานะหน่วยงานราชการและเป็นเลขานุการ ของ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม  มาตรา 14  “ขอปรึกษาหาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน” เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (เจ้าหน้าที่ จศป. มาตรา 18)..ตามหนังสือที่อ้างถึง ทางสำนักงบประมาณ ขอให้ทางคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม(โดยเฉพาะแผนกสามัญศึกษา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง/ รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ จศป.ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ..

 1/ หลักสูตรการเรียนการสอน  2/ มาตรฐานการศึกษา  3/การประกันคุณภาพการศึกษา  4/ การรับรองหลักสูตร/ การรับรองผู้จบหลักสูตร

5/คุณสมบัติของบุคลากรการสอน/ สายสนับสนุน..กำหนดกรอบ/เกณฑ์/มาตรฐาน 6/การวางโครงสร้างภายใน เช่น บุคลากรสอดคล้องกับภาระงาน

7/ การบริหารจัดการภายในองค์กร 8/ การตรวจสอบภายใน 9/ การกำหนดระเบียบพัสดุ/ การขึ้นทะเบียนพัสดุ 10/ การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของครู/นักเรียน ที่จบหลักสูตร และ 11/การกำหนดโทษทางวินัย..

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมร่วมเร่งด่วนคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยมี พระเทพเวที (พล)เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน..ขณะนี้การรวบรวมจัดทำข้อมูล(ในส่วนของแผนกสามัญศึกษา)ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว..เตรียมนำเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป) และ/หรือ คณะกรรมการการบริหารบุคคล(กบป) พิจารณาเห็นชอบ แล้วแต่กรณี..ก่อนรีบนำเสนอ สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลาง ปี 2566 ต่อไป..

เป็นที่น่าสังเกตว่า การขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามสิทธิ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม..ทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา..จะขอทำนำร่องไปก่อนพร้อมกับการขอรับจัดสรรงบประมาณให้แก่ จศป ที่ประจำกองธรรมสนามหลวงและบาลีสนามหลวงส่วนกลาง..ทั้งนี้ในส่วนของ จศป ของสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษา นั้น กำลังเร่งสำรวจข้อมูล และจะรีบดำเนินการตามแนวทาง ตามที่สำนักงบประมาณ ขอปรึกษาหารือมาเช่นเดียวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา..

ดังนั้น ขอย้ำไปทางสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมและควรทำอย่างรีบด่วน ให้เรียบร้อย..ถ้าทำได้รวดเรียบร้อยรวดเร็ว.การจัดทำเรื่องขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2566)  ก็มีเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว..

Leave a Reply