ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถวายความรู้เครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” และ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสังคมปลอดสื่อปลอม” ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ ผจก. กองทุนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนในการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมมาใช้ในภาวะวิกฤติ การรู้เท่าทันสื่อไม่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสงฆ์ในการใช้สื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร ที่กระทรวงวัฒนธรรมกำลังดำเนินการ

Leave a Reply