ครม.อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 พร้อมกับอนุมัติกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการฯ ประจำปี งบประมาณ 2566-70 จำนวน 2,330 ล้านบาท

สำหรับโครงการนี้ เป็นการสนับสนุนโรงเรียนตาดีกา และศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ให้ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันที่ดีกับเด็กที่เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักศาสนาเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 203,606 คน แบ่งเป็น นักเรียนในการดูแลของโรงเรียนตาดีกา 2,088 แห่ง จำนวน 191,024 คน และนักเรียนในการดูแลของ ศพอ. 45 แห่ง จำนวน 12,582 คน

การดำเนินโครงการจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน ปีละ 466 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนตาดีกา เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และ ศพอ. จำนวน 203,606 คน สนับสนุนคนละ 20 บาทต่อคนต่อวัน รวม 378 ล้านบาทต่อปี และงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กแลผู้สอน 87 ล้านบาทต่อปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม ขัดเกลาและสร้างทักษะเพื่อให้เป็นคนดีตามหลักการของทุกศาสนา ขณะครูผู้สอนก็ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีหลักการในการสอนที่ถูกต้อง

Leave a Reply