“สมเด็จพระสังฆราช” โปรดพระอนุญาตให้จัดตั้ง สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มมร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเร็ว ๆ นี้  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธอังคีรสจำลอง และพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลาจำลอง เพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลองเก้า อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระนโยบายให้ก่อสร้างขึ้นเป็นรมณียสถานและสัปปายสถานสำหรับการบำเพ็ญกุศลและเจริญกรรมฐาน ตามที่ผู้มีความศรัทธาถวายที่ดินแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เป็นธรณีสงฆ์โดยแสดงเจตจำนงให้สร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8  รอบ 26  มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  รับดำเนินการใช้พื้นที่เป็นสถาบันอบรมกรรมฐานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งโปรดประทานนามว่า “สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)” โดยได้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเจริญรอยตามพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระและการเจริญพระกรรมฐาน

อนึ่ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ลงนามในข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  ซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Leave a Reply