สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนกรมการศาสนา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ พระเถระ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply