มจร เข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับชาติ

       วันนี้  (31 ก.ค. 63 ) ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับและสังกัด เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฎิบัติด้านต่างๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้เป็นแม่บทอาทิ การจัดทำโครงการสำคัญ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เป็นต้น

      ในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั่งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่ง รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเฑียร ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ดร.ทักษิณ ประชามอญ นายเสน่ห์ แซวรัมย์ นายธนิศ มีซื่อ นายสุพันธ์ แสนสี และนายกฤตภาส บุญภิโย จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุม

           พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า

         ” การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมที่สำคัญระดับชาติ ขณะนี้มหาจุฬาฯกำลังทบทวนแผน 12 ที่ใกล้จะสิ้นสุดลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้าว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร และได้เริ่มจัดทำแผน 13 ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบโจทย์ของทุกฝ่าย  บนฐานของความจริงทั้งฝ่ายบ้านเมือง คณะสงฆ์และพุทธบริษัทในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยมองย้อนหลังและเตรียมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องและจะได้นำเอาแนวทางในการสัมมนาในวันนี้มาใช้งานจริงในการจัดทำแผน 13 เพื่อบรรลุเป้าหมายให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธทั่วโลก..”  พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply