สพฐ.ปูพรมขยายร.ร.ต้นแบบมี “สติสมาธิเป็นฐานกว่า 29,000 โรงเรียนคลุมทั่วประเทศ”

          วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ  ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

          สาระสำคัญที่ได้ข้อสรุปร่วมกันจากการประชุมในวันนี้ คือ การขยายขอบเขตการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา 1-6  โดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป

           นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติสมาธิเป็นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน สพฐ. จำนวนกว่า 29,000 โรงเรียน โดยจะมีการพัฒนาและฝึกอบรมครูพระจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึงครูในโรงเรียนต่างๆ เข้าไปช่วยทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจนี้

*******************

 

Leave a Reply