สันติศึกษา “มจร” จูงมือ ก.ยุติธรรม ทัวร์สันติภาพอีสาน ปูพรมจัดหลักสูตรไกล่เกลี่ยพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย 2562 ระหว่าง 22-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคอีสานเข้ารับการอบรมในหลักสูตร จำนวน 65 รูป/คน

ทั้งนี้พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นายไพศาล กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ดร.โฆษิต สุวินิตจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมถึงยุติธรรมจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีเปิดในวันนี้

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนั้น ผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรซึ่งเป็นผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร โดยการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ที่ผ่านการอบรมและจะได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พรบ. ไกล่เกลี่ย จะดำเนินการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยมี มจร วิทยาเขตขอนแก่นที่หลักสูตรสันติศึกษาได้เข้ามาสนับสนุนการตั้งศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำหน้าเป็นแม่ข่ายและเป็นต้นแบบในการตั้งศูนย์ตามวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างสังคมสันติสุขในภาคอีสานในลำดับต่อไป สอดรับกับมติมหาเถรสมาคม และสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่ส่งเสริมงานด้านนี้

Leave a Reply