สภามจร.ไฟเขียวมอบปริญญากิตติมศักดิ์ : พระธรรมกิตติเมธี กรรมการ มส.,อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ติดโผ

          วันนี้ ( 26 ก.พ. 63 ) เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ประชุมได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 51 รูป/คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 รูป/คน รวมเป็น 58 รูป/คน ส่วนเข็มเกียรติคุณ 59 คน

          สำหรับผู้ที่ได้รับผ่านการพิจารณามีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม, พระไพศาลประชาทร วิ. วัดห้วยปลากั้ง,ประธานคณะสงฆ์รามัญนิกาย, ส่วนฝ่ายฆราวาส อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพย์.ดร.จินดา จันทร์แก้ว,น.อ.ทองย้อย แสงสินแก้ว เป็นต้น

        รายชื่อผู้ได้รับ

อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 51 รูป/คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 รูป/คน

รวมเป็น 58 รูป/คน(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และเข็มเกียรติคุณ 58 รูป/คน

มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply