สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการประทานพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งนับเป็น ‘พระสังฆาธิการ’ คือ พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครองคณะสงฆ์แล้ว ย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้อยู่ในปกครองของท่าน ให้เป็นไปโดยธรรมสม่ำเสมอ

ตามธรรมดาของจิตใจปุถุชน ย่อมมีอคติเพราะความชอบ ความชัง ความกลัว และความเขลา จรเข้ามาเบี่ยงเบนให้การคิด การพูด และการกระทำ คลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้อง มากบ้างน้อยบ้างตามการอบรมสั่งสมของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงพระมหากรุณาประทานหลักการสำหรับผู้มีตำแหน่งหน้าที่ทางปกครอง ให้ยึดมั่นใน ‘ธรรมะ’ เป็นหลักใหญ่ ที่เรียกว่า ‘ธรรมาธิปไตย’ ซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง ไม่ตกต่ำลงสู่ความเสื่อมในทางธรรม

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ ยังต้องมีน้ำใจเสียสละ อดทน และพากเพียรอย่างสูง ยิ่งกว่าผู้น้อย ขอจงตระเตรียมใจไว้เสมอ ไม่ว่าท่านจะทำการใดๆ ลงไป ในที่สุดแล้ว ก็คงต้องประสบกับโลกธรรม ทั้งฝ่ายที่น่าพึงใจ ทั้งฝ่ายที่ไม่น่าพึงใจ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงขอเชิญชวนให้ท่านพิจารณาให้เห็น ‘สัจธรรม’ ใน ‘โลกธรรม’ ทั้งนั้น ด้วย ‘สติ’ และด้วย ‘ปัญญา’ ตามที่ได้รับการอบรมศึกษามาแล้วทุกรูป

หากว่าท่านทั้งหลายสามารถทำหน้าที่บังคับบัญชาการต่างๆ โดยยึดถือพระธรรมวินัย ตลอดจนกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศ ซึ่งจัดเป็น ‘ธรรมะ’ สำหรับ ‘พระสังฆาธิการ’ เป็นหลัก ไม่นำอคติใดๆ เข้าเจือปนแล้ว ก็ขอให้เบาใจ สบายใจ และวางใจ ว่าความเจริญรุ่งเรืองในพระบวรพุทธศาสนา ทั้งสำหรับตัวท่านเอง และสำหรับหมู่คณะ ย่อมเป็นที่หวังได้อย่างแน่แท้”

Leave a Reply