ศรัทธาไหลหลั่ง! ถวายภัตตาหารพระนิสิต “มจร” ปฏิบัติธรรมประจำปีกว่าหมื่นรูปทั่วไทย

1,645 Views

วันที่ 17 ธ.ค.2563 นายอุทัย มณี เลขาธิการมูลนิธิรามัญรักษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้เป็นตัวแทน พธ.บ.รุ่น46 คณะสังคมศาสตร์ส่วนกลาง ได้เดินทางไปร่วมถวายเพลแก่อธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ รวมทั้งนิสิตประมาณ 300 รูป ที่มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายอุทัย ระบุว่า วันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ร่มรื่นเย็นสดชื่น ยุคปี 40 มีแต่ต้นมะพร้าว ต้นลำใย ปัจจุบันเหลือต้นลำใย มะพร้าวไม่มีแล้ว กุฎิมีหลายหลัง..โครงการปฎิบัติเหลืออีกหลายวัน เพื่อนๆ พระคุณเจ้าใครว่าง เชิญครับ รำลึกถึงความหลังกัน

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2563

ในปีการศึกษา 2563 นี้ มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดให้ทุกวิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนฯ และหน่วยวิทยบริการ จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามสถานที่ที่วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน หน่วยวิทยบริการนั้น ๆ โดยมีจำนวนนิสิตทั่วประเทศที่เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวนทั้งสิ้น 12,413 รูป/คน

สำหรับส่วนกลาง กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีนิสิตที่ยื่นคำร้องขอปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,085 รูป/คน

1. นิสิตคณะพุทธศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 150 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สวนเวฬุวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2. คณะครุศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 179 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. คณะมนุษศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 258 รูป เข้าภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4. คณะสังคมศาสตร์ (บรรพชิต) จำนวน 303 รูป เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (บรรพชิต) จำนวน 34 รูป เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำมอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) จำนวน 75 รูป/คน ณ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

7. นิสิตคฤหัสถ์ จากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน196 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งนี้ ได้กำหนดให้นิสิตทุกคณะเข้าฝึกภาคปฏิบัติตามตาราง ดังนี้        ภาคเช้า เวลา 04.00 – 12.00 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติ และฉันภัตตาหารเช้า –เพล/รับประทานอาหารเช้า-กลางวัน
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. แยกกลุ่มปฏิบัติ สอบอารมณ์กัมมัฏฐาน
ภาคเย็น เวลา 18.00 – 21.00 น. ทำวัตรเย็น/ปฏิบัติ/ฟังบรรยาย จากพระวิปัสสนาจารย์

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในแต่ละคณะ ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุเคราะห์คณะพระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ โดยได้คัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์ และจัดอบรมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อชี้แจงแนวทางการสอนและการปฏิบัติงานในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ประจำโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย ร่วมถึงได้รับการอุปถัมภ์โครงการฯ จากหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในการเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้าและเพล

     ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากจะมีการปฎิบัติธรรมตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ตามวันและสถานที่ในคณะส่วนกลางแล้ว ในช่วงนี้ในส่วนของภูมิภาคก็มี เช่นเดียวกัน เช่น วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตแพร่ หรือแม้กระทั้งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งส่วนใหญ่จะปฎิบัติธรรมภายในพื้นที่ของตนเอง มีบางวิทยาเขตอาจออกนอกพื้นที่เช่น วิทยาเขตแพร่ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   จึงขอเชิญชวนชาวพุทธไปร่วมถวายภัตตาหารหรือน้ำปานะ นิสิตได้ หากสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานธรรมวิจัย มจร วังน้อย โทร 035-248-000 ต่อ 8138 (ในเวลาราชการ)

ตารางปฎิธรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลประจำปีพุทธศักราช 2563

Leave a Reply