โควิดมิใช่ปัญหา! สันติศึกษา”มจร” จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พระนิสิตป.โทจากสหรัฐ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”มจร” อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พระนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ผ่านโปรแกรม Zoom จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้วิจัยคือพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ได้แก่พระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาญจนรํสี) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลวาเนีย กรรมการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพระนิสิตระดับปริญญาโทรุ่นที่ สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างพลังใจของชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาตามหลักพละ 5 กรณีศึกษาวัดมงคลเทพมุนี” โดยมีคำถามวิจัยมุ่งว่า วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามีกระบวนการเสริมสร้างพลังใจของชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาอย่างไร โดยเฉพาะในยุคของสถานการณ์ของโควิด จึงมีวัดมงคลเทพมุนีเป็นต้นแบบ

คำถามต่อมาคือ วัดในต่างแดนจะใช้วิธีการแบบ Inside – Out หรือ Outside – In การบริหารแบบมองจากข้างในไปหาข้างนอก คือ Inside-Out หมายถึง คนภายในวัดคิดอะไรได้ก็ทำไปโดยไม่ดูความต้องการของนอกวัด ไม่ดูความสนใจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าต้องการอะไร ไม่มีการประเมินตนเอง ไม่เก็บข้อมูลล่วงหน้ามาประกอบการวางแผน ใช้จินตนาการเป็นส่วนใหญ่ ข้อด้อยคือไม่ตอบสนองตามความต้องการข้างนอก ซึ่งตลาดสมัยใหม่จะมีการทำวิจัยก่อนว่า ลูกค้าแถวนั้นต้องการสินค้าประเภทใด งานวิจัยหรือการสอบถามเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้วางสินค้ามาวางขายได้อย่างถูกต้อง ส่วนการ ” แบบมองจากข้างนอกไปหาข้างใน” คือ Outside-in หมายถึง การบริหารวัดแบบฟังเสียงคนภายนอก ฟังทุกคน ฟังทุกกลุ่ม ฟังทุกประเด็น เพื่อการพัฒนา ซึ่งคนข้างนอกจะมองเห็นมิติที่คนภายในไม่เห็น ฟังเสียงของคนมีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วสรุปออกมาเพื่อสนองความต้องการ

การบริหารวัดในต่างแดนมีความจำเป็นต้องบริหารแบบ Inisde-Out และ Outside-in มาผสมผสานกัน ด้วยการใจกว้างรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ให้มีส่วนร่วมในการบริหารวัด มีการบริการที่ดี วัดที่ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องใจกว้าง คือ “บริหารแบบมองจากข้างนอกไปหาข้างใน” ทุกศาสนาจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดในดินแดนตะวันตก จึงมีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนามหายานและศาสนาฮินดู รวมถึงพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง วัดไทยในต่างแดน ทำให้เห็นมิติความเป็นเอกภาพของแต่ละนิกายต่างๆ

พระปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น หลักสูตรสันติศึกษาจึงสอบนิสิตระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ภายใต้การเสริมสร้างพลังใจของชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาตามหลักพละ 5 กรณีศึกษาวัดมงคลเทพมุนี งานวิจัยต้นแบบให้พลังกำลังใจคนไทยในสหรัฐอเมริกายามโควิด ผ่านการบริหารวัดแบบ Inisde_Out และ Outside_in

Leave a Reply