“ราชบัณฑิต” ถามแรงส์!! ได้ใจชาวพุทธ??

วันที่ 13 ต.ค. 64  ศ.พิเศษ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต ได้โพสต์เฟชบุ๊คว่า ร.9 ทรงให้หนุนคนดีจนเกิดวาทะ” กล้าหาญทางจริยธรรม” พระเถระระดับปกครอง “ไม่กล้าหาญทางพระธรรมวินัย” แล้วคณะสงฆ์ไทยจะพึ่งอะไร??

 ซึ่งคาดว่า คงคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ตอนนี้ที่ มส.มีมติปลดเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป และแต่งตั้งปลดเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่คณะสงฆ์ทั่วประเทศทั้งสายวัดป่าและวัดเมือง จนมีหลายวัดประกาศจะลาออกจากระบบการปกครองคณะสงฆ์และพระสังฆาธิการ ท่ามกลางมีเสียงครหาว่าถูกมือดี “ไอ้โม่ง” สอดใส้ ให้ มส.รับรองมติ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าผิด พ.ร.บ.คณะสงฆ์  ระเบียบจริยาพระสังฆาธิการและรวมทั้งจารีตประเพณีที่คณะสงฆ์ไทยเคยปฎิบัติมา   โดยมีความยืนยันจากคำสัมภาษณ์ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม และคำพูดของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ว่า ” มส. ไม่รู้เรื่อง” ด้วยเช่นกัน

สำหรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ อดีตอนุศาสนาจารย์ ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และเพิ่งได้รับโปรดเกล้าเป็น “ราชบัณฑิต” สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเร็ว ๆนี้

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดแก้วฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับเป็น นาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์

 ปัจจุบัน

   ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็น “ราชบัณฑิต”  แล้ว ยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพิเศษสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั่วไปอีกด้วย

Leave a Reply