ผลประเมินหลักสูตรสันติศึกษา”มจร” ปริญญาโทได้ ๔.๗๕ และปริญญาเอก ๔.๗๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕๖๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาภาคภาษาไทยและอินเตอร์ ระหว่าง ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธปัญญา วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร โดยมีพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ผศ.ดร. เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินในครั้งนี้

โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอภารกิจของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ว่า ภายใต้ความร่วมของสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานยุติธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมมีความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกิจการยุติธรรม ทำให้มีการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ ๒๕๖๒ และมีการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มีการขยายไปผลในชุมชนส่วนภูมิภาคอย่างประจักษ์เป็นสันติภาพในเชิงกายภาพและพฤติภาพ จิตตภาพ และปัญญาภาพ

การประกันคุณภาพจะต้องทำเป็นระบบทำแบบต่อเนื่อง โดยกรรมการสะท้อนบุคลากรบริหารหลักสูตรจะต้องเตรียมให้มีความพร้อมทุกมิติ ซึ่งผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ๖ องค์ประกอบ คือ กากำกับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาโท ได้คะแนน ๔.๗๕ และผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาเอก ๔.๗๗ ถืออยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

Leave a Reply