เตรียมพัฒนาต้นแบบค่ายสติและสมาธิยุคดิจิทัล นำร่องโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี

ถึงเวลายกเครื่องค่ายคุณธรรมตอบโจทย์เยาวชนไทยหัวใจดิจิทัล พัฒนาต้นแบบค่ายสติและสมาธิ นำร่องโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะการ การศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ.) และพระ ดร.ปราโมทย์ วาทโกวิโท อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารการปฏิรูป ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคณะครู โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ และ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การเขต 10 ให้การต้อนรับ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งมีนักเรียนเกือบ 3,000 คน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมมาร่วม 10 กว่า ในขณะที่สภาพสังคมยุคดิจิทัล สภาพโดยทั่วไปของนักเรียนในยุคปัจจุบันจะสอดรับยุคดิจิทัลที่มีความไว และเร็ว จนทำให้เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงต่อโรคสมาธิสั้น และภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

จากตัวแปรดังกล่าว จึงทำให้พระสงฆ์แกนนำประจำจังหวัด และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการจัด “ค่ายสติและสมาธิ” เพื่อมุ่งเป็นอีกช่องทางในการเสริมกลไกทางสมองและจิตใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังของจังหวัดเพชรบุรี

แนวทางดังกล่าว สอดรับกับทิศทางของคณะปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนาในศาสนาศึกษา ที่มี ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานชุดใหญ่ จึงเป็นที่มาที่ทำให้พระมหาหรรษาได้เข้าไปร่วมผนึกกำลังกับทางคณะสงฆ์ และโรงเรียน เพื่อร่วมกันออกแบบเป็น “ร่างค่ายสติและสมาธิ” ที่สอดรับหับพื้นที่จริง

หลังจากนั้น จะได้นำแนวทางดังกล่าวมาพูดคุยกับประธานอนุกรรมการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีนางสาวอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และคณะกรรมการ เพื่อจะได้ปรับปรุง และนำรูปแบบค่ายสติและสมาธิไปใช้พัฒนาและฝึกอบรมนักเรียนในโรงเรียนพรหมานุสรณ์ในโอกาสอันใกล้ต่อไป

Leave a Reply