“พช.สระแก้วร่วมกับคณะสงฆ์ ผลักดันกิจกรรม “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”

วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ และคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เจ้าอาวาสวัดเขาสามสิบ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒

โดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญ ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร อาทิเช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ตะไคร้หอม ผักชีลาว ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง และพืชผักพื้นบ้านต่าง ๆ ณ บริเวณวัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่การช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชน สืบสาน ต่อยอด ขยายผลกิจกรรมในวงกว้างให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply